ENGOP

 

Proiectul ERASMUS +

Educating The Next Generation of Orchestra Players (ENGOP)

 

Proiectul ENGOP reprezintă un proiect strategic pentru cooperare și schimb de experiență ce pune împreună Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, România și Nōmme Music School din Tallinn, Estonia.

 

Grupul țintă pentru acest proiect constă în elevi cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani ce cântă la unul din instrumentele orchestrei simfonice și fac parte din Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, respectiv Nōmme Music School din Tallinn.

 

Colaborarea celor doi parteneri constă efectiv în schimburi de experiență cu durată scurtă: 25 de elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” vor pleca la Tallinn pentru 8 zile (noiembrie 2018) și 25 de elevi ai Nōmme Music School vor veni la Cluj pentru alte 8 zile (mai 2019). Împreună vor activa ca o orchestră simfonică. Scopul acestor mobilități este de a simula mediul de lucru al unei orchestre simfonice profesioniste: componență internațională, terminologie specifică, metode de lucru cu partitura, timp limitat pentru repetiții, concerte publice după repetiții. În același timp, proiectul îi încurajează pe elevi să interacționeze cu colegi din altă țară, cu vârste apropiate, cu interese similare, dar cu un fundal social și artistic diferit.

Timpul petrecut în afara țării va cuprinde: discuții, conferințe, ateliere interculturale, cursuri de măiestrie individuale, activități de tip team building, repetiții de partidă, repetiții cu orchestra. Activităţile comune se vor finaliza în două concerte publice în Estonia și două în România.

 

Se va implementa o nouă strategie de diseminare – livestreaming al activităților și evenimentelor, în acest fel mii de tineri muzicieni din România și Estonia vor putea să urmărească virtual parcursul proiectului nostru.

 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU MOBILITATEA TALLIN (nov. 2018)

 • 1 loc la flaut
 • 1 loc la oboi
 • 1 loc la clarinet
 • 1 loc la fagot
 • 1 loc la corn
 • 1 loc la trompetă
 • 1 loc la trombon
 • 1 loc la tubă
 • 1 loc la percuţie
 • 1 loc la harpă
 • 9 locuri la vioară
 • 1 loc la violă
 • 3 locuri la violoncel
 • 2 locuri la contrabas

 

Se vor selecta rezerve după cum urmează: 3 violoniști și câte un elev de la celelalte instrumente.

Prezentarea proiectului ENGOP

 

Procedura de selecţie grup ţintă în cadrul  proiectului de parteneriat strategic ,,Educating the Next Generation of Orchestra Players’’  (ENGOP) 

Nr. 2017-1-RO01-KA219-037457

 I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării elevilor care vor participa la proiectul  „Educating the Next Generation of  Orchestra Players” (ENGOP), nr. 2017-1-RO01-KA219-037457, finanţat de UE prin Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2 –  derulat de Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” – România în calitate de coordonator, alături de Nõmme Muusikakool  din Estonia, în perioada 03.10.2017 – 02.10.2019.

 

II.CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Candidaţii trebuie:

 • să fie elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani ;
 • să aibă minim media 9 la purtare pe primul semestru al anului şcolar 2017-2018
 • dosarul de candidatură să fie complet şi corect întocmit.

 

Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selecţie.

 

III. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Acord părinte/tutore legal.

 

IV. Depunerea dosarelor de candidatură se realizează la secretariatul Colegiului de Muzică ,,Sigismund Toduţă” în perioada 29.01.2018-16.02.2018 între orele 11:00-14:00.

 

V. Comisia de selecţie va fi numită prin decizie internă de către reprezentantul legal al şcolii.

Atribuțiile comisiei de selecție:

 •   preluarea dosarelor de înscriere de la secretariat şi verificarea îndeplinirii cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate;
 •   organizarea probelor de selecţie;
 •   acordarea de note şi ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor obţinute;
 •   întocmirea proceselor verbale;
 •   centralizarea rezultatelor selecției;
 •   afişarea rezultatelor selecţiei se va face la avizierul proiectului, pe pagina web a şcolii, pe pagina de Facebook a proiectului);
 •    întocmirea raportului activităţii de selecţie.

 

 VI. Selecţia

 • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţa la o etnie, categorii sociale defavorizate etc.).
 • Departajarea candidaţilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
 • Comisia de selecție își rezervă dreptul de a redistribui locurile rămase neocupate la alte instrumente.
 • Nu se admit contestaţii.

 

VII. DESFĂŞURAREA PROBELOR 

1. Proba practică: audiţie

Fiecare candidat va prezenta o lucrare/ parte de lucrare sau studiu* (din partitură) din repertoriul propriu și 2 fragmente din repertoriul de orchestră, selectate de comisie din lucrările:

 • Giuseppe Verdi – Uvertura la opera Nabucco

și

 • Charles Gounod – Muzica de balet din actul V al operei Faust.

Prin excepție, harpa va pregăti fragmente din:

 • Pietro Mascagni – Cavaleria Rusticana

și

 • Charles Gounod – Muzica de balet din actul V al operei Faust.

Materialul de orchestră poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului de Muzică ,,Sigismund Toduţă”, secţiunea ERASMUS+ sau poate fi ridicat personal de la prof. Dacian Cesa-Goje, sala D30 după următorul program: Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 11.00 – 15.00.

Pentru selecție se vor pregăti doar pasajele încadrate într-un chenar roșu.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a întrerupe candidaţii în cursul interpretării.

Fiecare candidat va primi o notă de la 1 la 10, care va reprezenta 75% din nota finală.

2. Proba privind cunoaşterea limbii engleze: test grilă şi interviu (nivel mediu).

Fiecare candidat va primi o notă de la 1 la 10, care va reprezenta 25% din nota finală.

 

VIII. Dispoziţii finale

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un raport privind selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă:

 • data şi locul sesiunii de evaluare;
 • componenţa comisiei;
 • scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție;
 • rezultatele finale ale selecţiei.

 

Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.

*La percuție se va pregăti un studiu la alegere pentru toba mică.

Director,

Prof. Dr. Iacob Hilda Elisabeta

 

CALENDARUL  SELECŢIEI

 

Etapa

Termen

 

Informarea elevilor 22 ianuarie 2018 – prezentarea proiectului, clasele IX-XI

 

Depunerea dosarelor 29 ianuarie – 16 februarie 2018

 

Afişarea desfăşurării probelor 17 februarie 2018
Selecţia participanților şi a rezervelor 19 -23 februarie 2018

 

Afişarea rezultatelor 26 februarie 2018

 

 

Anunţul şi informaţiile referitoare la selecţie se găsesc la avizierul şcolii, pe site-ul (www.cmst.ro) şi  pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Procedura de selecție a elevilor și calendarul

 

FIȘA DE  ÎNSCRIERE

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………, născut/ă la data de ………………… în localitatea ………………………. cu domiciliul în  ……………….. str…………………………… nr……., judeţ ………………………. posesor al C.I. seria …… nr ………………. eliberat de ……………… la data ……………. CNP ………………………………………….. tel…………………………. e-mail ………………………… elev/ă  în clasa …….., instrument ………………., an de studiu …… la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, doresc înscrierea la selecţia ENGOP.

Prezentei fişe de înscriere anexez  următoarele documente:

 • Copie xerox după cartea de identitate
 • Acord părinte/ tutore legal.

 

 

Data, ……………………………………….

Semnătură elev/ă, …………………………………………….

 

 

 

ACORD PĂRINTE / TUTORE LEGAL

 

 

Subsemnatul/a……………………………………… domiciliat/ă  în……..………………….  str…………………….……. nr ………  bl …..….ap.….. telefon .……………….……. email ………………………..….  identificat cu  C.I. seria … nr. ……………. în calitate de părinte/tutore legal  al elevului/ ei…………………………………………îmi exprim acordul pentru participarea copilului meu la proiectul ERASMUS+ cu titlul: „Educating the Next Generation of Orchestra Players” (ENGOP).

Mă angajez să furnizez toate documentele solicitate de echipa proiectului în timp util (împuternicire la notariat, adeverinţă medicală etc.).

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, precum și materialele rezultate în urma activităţilor din cadrul proiectului (fotografii, filmări video etc.) să fie publicate pe site-ul şcolii, Facebook și în presă.

 

 

Data, …………………………….

Semnătura părinte, ………………………………….

 

Fișa de înscriere / Acordul părintelui

 

Repertoriu pentru cele două concerte din Tallinn

Noiembrie 2018

 

Giuseppe Verdi – Nabucco Overture (10 min) Riivo Jõgi
Charles Gounod – Faust–Ballet Music – Act V (18 min) Mihaela Cesa-Goje
Alexander Borodin – Polovtsian Dances (9 min) Riivo Jõgi

pauză

Pietro Mascagni – Cavaleria Rusticana – Intermezzo (3 min) Mihaela Cesa-Goje
George Enescu – Romanian Rhapsody (13 min) Mihaela Cesa-Goje
Heino Eller – Koit (Dawn) (8 min) Riivo Jõgi
Eduard Tubin – Ristpulkade tants (Estonian Folkdance ”Crossed Sticks Dance”) (3,5 min) Riivo Jõgi

Piesă pentru bis:

Antonin Dvorak – Slavonic Dances No 8, Op 46 (3 min) (Riivo Jõgi și Mihaela Cesa-Goje)

 • PROGRAM SELECŢIE ERASMUSVIOARĂMIERCURI 21.02.2018

  SALA D21

  15:30 – 16:30

  1. BÁNYÁSZ MÁRTA IX
  2. BENEDEK LIDIA IX
  3. BÎCÎILĂ RAREŞ VIII
  4. CIBIŞESCU DURAN GIORGIANA X
  5. FARKAS KRISZTINA IX
  6. FEKETE TEKLA IX
  7. FLORESCU IULIA IX

   

  16:30-17:30

  1. FODOLICĂ MARIA XI
  2. FORNA FILIP IONUŢ X
  3. GEAMPALIA ISABEL MARIA             X
  4. GRECU MIRIAM RADA X
  5. JENNINGS EZEKIEL ANDREW XI
  6. KALLO IULIA IX
  7. LĂPUŞTE MARTA VIII
  8. LIŢA ELISABETA XI

   

  17:30-18:30

  1. MAIER ANDREI X
  2. NEMEŞ STEFAN DORIN IX
  3. PETRILA CORA             X
  4. SÁROSI ÁRON             X
  5. SILAGHI SABINA X
  6. SIPOS ANIKÓ             X
  7. STOICA DARIUS X

   

  18:30-19:30

  1. SHICK SLEMAN AHMAD XI
  2. SZABO BÀZSA LOVÀSZ RUBIN X
  3. TOMPA SÁRA             IX
  4. TŐKES ERZSEBET EMILIA             VIII
  5. ŢURCANU RALUCA             XI
  6. ZAZULEA VALERIA             X

   

  CORZI GRAVE

  LUNI 19.02.2018

  SALA D21

  10:30-11:30

  1. MUREŞAN IOANA CATINCA X HARPĂ (Sala de harpă)
  2. DEMIAN DENISA XI VIOLĂ
  3. KASABIAN KAMILA TERESA X VIOLĂ
  4. BÁLINT ÁRPÁD LEVENTE VIII    VIOLONCEL
  5. CÎMPEAN VLAD IX VIOLONCEL
  6. LÁSZLÓ ANDREA XI VIOLONCEL

   

  11:30-12:30

  1. LIŢA DOROTHEA X VIOLONCEL
  2. LUP ADRIAN XI       VIOLONCEL
  3. ELCEAN REMUS EMANUEL X CONTRABAS
  4. MAIER ALEXANDRU IOAN X         CONTRABAS
  5. SZTOICA ALEXANDRU ANTONIO XI CONTRABAS

   

  PERCUŢIE – SUFLĂTORI

  LUNI 19.02.2018

  SALA D21

   

  17:00 – 17.30

  1. ACOSTANTINESEI MIHAI IOSIF IX       PERCUŢIE (Sala de percuție)
  2. BOLDOR DACIAN RĂZVAN IX       PERCUŢIE
  3. FLUERAŞ DAN             X         PERCUŢIE
  4. PETEAN PAVEL MARIA VIII    PERCUŢIE
  5. POCOLA MARC CRISTIAN VIII    PERCUŢIE

   

  17:40 – 18:30

  1. ANTONIE SARAH X TROMBON
  2. BÁNYAI LEHEL             VIII    TUBĂ
  3. DUDA RĂZVAN             XI       CLARINET
  4. DUMITRESCU CĂTĂLIN CRISTIAN X         TROMBON
  5. PALKÓ KONDRÁT ALPÁR IX TROMBON
  6. FEHÉR ZSELYKE IX FLAUT
  7. KISS JOLÁN X         FLAUT

   

  18:30 – 19:20

  1. LÁZÁR KATALIN X FLAUT
  2. MOLNAR – SERES ROLAND ZSOLT X FAGOT
  3. NAGY HUNOR XI TROMBON
  4. NAGY NORBERT XI CLARINET
  5. NEAG CRISTISAN BOGDAN XI TROMPETĂ
  6. GOIȚI PHILIP X TROMPETĂ
  7. ORIOLD ADAM SOMA             XI       OBOI
  8. STAN SERGIU DORIN             X         OBOI

   

  19:20 – 19:50

  1. SZABÓ ERVIN X TROMPETĂ
  2. SZÖLLÖSI ESZTER IX CORN
  3. VĂSAR HORAŢIU X CORN
 • PROGRAM SELECŢIE ERASMUSVIOARĂMIERCURI 21.02.2018SALA D21

  15:30 – 16:30

  1. BÁNYÁSZ MÁRTA IX
  2. BENEDEK LIDIA IX
  3. BÎCÎILĂ RAREŞ VIII
  4. CIBIŞESCU DURAN GIORGIANA X
  5. FARKAS KRISZTINA IX
  6. FEKETE TEKLA IX
  7. FLORESCU IULIA IX

   

  16:30-17:30

  1. FODOLICĂ MARIA XI
  2. FORNA FILIP IONUŢ X
  3. GEAMPALIA ISABEL MARIA             X
  4. GRECU MIRIAM RADA X
  5. JENNINGS EZEKIEL ANDREW XI
  6. KALLO IULIA IX
  7. LĂPUŞTE MARTA VIII
  8. LIŢA ELISABETA XI

   

  17:30-18:30

  1. MAIER ANDREI X
  2. NEMEŞ STEFAN DORIN IX
  3. PETRILA CORA             X
  4. SÁROSI ÁRON             X
  5. SILAGHI SABINA X
  6. SIPOS ANIKÓ             X
  7. STOICA DARIUS X

   

  18:30-19:30

  1. SHICK SLEMAN AHMAD XI
  2. SZABO BÀZSA LOVÀSZ RUBIN X
  3. TOMPA SÁRA             IX
  4. TŐKES ERZSEBET EMILIA             VIII
  5. ŢURCANU RALUCA             XI
  6. ZAZULEA VALERIA             X

   

  CORZI GRAVE

  LUNI 19.02.2018

  SALA D21

  10:30-11:30

  1. MUREŞAN IOANA CATINCA X HARPĂ (Sala de harpă)
  2. DEMIAN DENISA XI VIOLĂ
  3. KASABIAN KAMILA TERESA X VIOLĂ
  4. BÁLINT ÁRPÁD LEVENTE VIII    VIOLONCEL
  5. CÎMPEAN VLAD IX VIOLONCEL
  6. LÁSZLÓ ANDREA XI VIOLONCEL

   

  11:30-12:30

  1. LIŢA DOROTHEA X VIOLONCEL
  2. LUP ADRIAN XI       VIOLONCEL
  3. ELCEAN REMUS EMANUEL X CONTRABAS
  4. MAIER ALEXANDRU IOAN X         CONTRABAS
  5. SZTOICA ALEXANDRU ANTONIO XI CONTRABAS

   

  PERCUŢIE – SUFLĂTORI

  LUNI 19.02.2018

  SALA D21

   

  17:00 – 17.30

  1. ACOSTANTINESEI MIHAI IOSIF IX       PERCUŢIE (Sala de percuție)
  2. BOLDOR DACIAN RĂZVAN IX       PERCUŢIE
  3. FLUERAŞ DAN             X         PERCUŢIE
  4. PETEAN PAVEL MARIA VIII    PERCUŢIE
  5. POCOLA MARC CRISTIAN VIII    PERCUŢIE

   

  17:40 – 18:30

  1. ANTONIE SARAH X TROMBON
  2. BÁNYAI LEHEL             VIII    TUBĂ
  3. DUDA RĂZVAN             XI       CLARINET
  4. DUMITRESCU CĂTĂLIN CRISTIAN X         TROMBON
  5. PALKÓ KONDRÁT ALPÁR IX TROMBON
  6. FEHÉR ZSELYKE IX FLAUT
  7. KISS JOLÁN X         FLAUT

   

  18:30 – 19:20

  1. LÁZÁR KATALIN X FLAUT
  2. MOLNAR – SERES ROLAND ZSOLT X FAGOT
  3. NAGY HUNOR XI TROMBON
  4. NAGY NORBERT XI CLARINET
  5. NEAG CRISTISAN BOGDAN XI TROMPETĂ
  6. GOIȚI PHILIP X TROMPETĂ
  7. ORIOLD ADAM SOMA             XI       OBOI
  8. STAN SERGIU DORIN             X         OBOI

   

  19:20 – 19:50

  1. SZABÓ ERVIN X TROMPETĂ
  2. SZÖLLÖSI ESZTER IX CORN
  3. VĂSAR HORAŢIU X CORN
 • REZULTATELE SELECȚIEI PENTRU ORCHESTRA DE PROIECT ENGOP – PROIECTUL ERASMUS+

   

  Nr. Nume Instrument Clasa Nota instrument Nota limba engleză Nota finală Rezultat
   1. ACOSTANTINESEI MIHAI IOSIF percuție IX 8.90 6.30 8.25 RESPINS
  2. ANTONIE SARAH trombon x 9.50 6 8.62 ADMIS
  3. BÁLINT ÁRPÁD LEVENTE violoncel VIII 8.50 7.20 8.17 RESPINS
  4. BÁNYÁSZ MÁRTA vioară IX 8.30 9 8.47 REZERVĂ
  5. BÁNYAI LEHEL tubă VIII 9 3.80 7.70 ADMIS
  6. BENEDEK LIDIA vioară IX ABS ABS RESPINS
  7. BÎCÎILĂ RAREŞ vioară VIII ABS ABS RESPINS
  8. BOLDOR DACIAN RĂZVAN percuție IX 9.80 7.20 9.15 REZERVĂ
  9. CIBIŞESCU DURAN GIORGIANA vioară X 8.50 7.20 8.17 RESPINS
  10. CÎMPEAN VLAD violoncel IX 9.60 6.40 8.80 ADMIS
  11. DEMIAN DENISA XI violă XI ABS ABS RESPINS
  12. DUDA RĂZVAN clarinet XI 9.60 3.20 8.00 REZERVĂ
  13. DUMITRESCU CĂTĂLIN CRISTIAN trombon X 8 8.40 8.10 RESPINS
  14. ELCEAN REMUS EMANUEL contrabas X 9.20 5.70 8.325 ADMIS
  15. PALKÓ KONDRÁT ALPÁR trombon IX 9.30 5.70 8.40 REZERVĂ
  16. FARKAS KRISZTINA vioară IX 8 8.70 8.17 RESPINS
  17. FEHÉR ZSELYKE flaut IX 9.10 6.90 8.55 RESPINSĂ
  18. FEKETE TEKLA vioara IX 8.40 9.70 8.72 REZERVĂ
  19. FLORESCU IULIA vioara IX 8.20 8.70 8.32 RESPINS
  20. FLUERAŞ DAN percuție X 9.50 8.40 9.22 ADMIS
  21. FODOLICĂ MARIA vioară XI 9.20 9.60 9.30 ADMIS
  22. FORNA FILIP IONUŢ vioară X 8.10 9.20 8.37 RESPINS
  23. GEAMPALIA ISABEL MARIA vioară X 8.30 6 7.72 RESPINS
  24. GOIȚI PHILIP trompetă X 8.80 9 8.85 RESPINS
  25. GRECU MIRIAM RADA vioară X 7.80 9.20 8.15 RESPINS
  26. KALLO IULIA vioară IX 7.90 5.70 7.35 RESPINS
  27. KASABIAN KAMILA TERESA violă X 9 10 9.25 ADMIS
  28. KISS JOLÁN flaut X 9.80 8 9.35 ADMIS
  29. LĂPUŞTE MARTA vioară VIII 9 6.90 8.47 REZERVĂ
  30. LÁSZLÓ ANDREA violoncel XI 9 6.70 8.42 REZERVĂ
  31. LÁZÁR KATALIN flaut X 9.20 9.40 9.25 REZERVĂ
  32. JENNINGS EZEKIEL ANDREW vioară XI 8.40 10 8.80 ADMIS
  33. LIŢA DOROTHEA violoncel X 9.20 7.50 8.77 ADMIS
  34. LIŢA ELISABETA vioară XI 9.10 8.70 9 ADMIS
  35. LUP ADRIAN violoncel XI 9.40 9.50 9.42 ADMIS
  36. MAIER ALEXANDRU IOAN contrabas X 9.10 5 8.07 REZERVĂ
  37. MAIER ANDREI vioară X 8 4.70 7.17 RESPINS
  38. MOLNAR – SERES ROLAND ZSOLT fagot X 9.60 7.70 9.12 ADMIS
  39. MUREŞAN IOANA CATINCA harpă X 9.60 6.90 8.92 ADMIS
  40. NAGY HUNOR trombon XI 8.50 8 8.37 RESPINS
  41. NAGY NORBERT clarinet XI 9.20 8.90 9.12 ADMIS
  42. NEAG CRISTIAN BOGDAN trompetă XI 9.10 9.40 9.17 REZERVĂ
  43. NEMEŞ STEFAN DORIN vioară IX 8.50 5.50 7.75 RESPINS
  44. ORIOLD ADAM SOMA oboi XI 9.40 8 9.05 ADMIS
  45. PETEAN PAVEL MARIA percuție VIII 9.10 7.60 8.72 RESPINS
  46. PETRILA CORA vioară X 9.40 9.40 9.40 ADMIS
  47. POCOLA MARC CRISTIAN percuție VIII 9 8 8.75 RESPINS
  48. SÁROSI ÁRON vioară X 8.70 6.70 8.20 RESPINS
  49. SHICK SLEMAN AHMAD vioară XI 9.80 9.70 9.77 ADMIS
  50. SILAGHI SABINA vioară X 10 8.90 9.72 ADMIS
  51. SIPOS ANIKÓ vioară X 9.10 8.20 8.87 ADMIS
  52. STAN SERGIU DORIN oboi X 8.50 2.20 6.92 REZERVĂ
  53. STOICA DARIUS vioară X 9.70 3.90 8.25 RESPINS
  54. SZABO BÀZSA LOVÀSZ RUBIN vioară X 9.70 7.50 9.15 ADMIS
  55. SZABÓ ERVIN trompetă X 9.80 7.70 9.27 ADMIS
  56. SZÖLLÖSI ESZTER corn IX 7.50 7.90 7.60 RESPINS
  57. SZTOICA ALEXANDRU ANTONIO contrabas XI 9.30 8.50 9.10 ADMIS
  58. TŐKES ERZSEBET EMILIA vioară VIII 7.50 8.50 7.75 RESPINS
  59. TOMPA SÁRA vioară IX 7.90 9.90 8.40 RESPINS
  60. ŢURCANU RALUCA vioară XI 9.90 7.50 9.30 ADMIS
  61. VĂSAR HORAŢIU corn X 9.70 4.50 8.40 ADMIS
  62. ZAZULEA VALERIA vioară X ABS ABS RESPINS

  Director,

  Prof. dr. HILDA ELISABETA IACOB